Voorwaarden afkoop eigen risico

(uitsluitend geldig voor gehuurde zaken van Avontuur-BlachereNL B.V.)

Afkoop eigen risico

Tijdens de huurperiode is schade aan gehuurde zaken ten gevolge van storm (windkracht van 7 of meer), vernieling en vandalisme, brand en explosie voor rekening van Avontuur-BlachereNL B.V., zodra de schade de € 250,- overschrijdt.

Onder de afkoop eigen risico regeling valt nimmer gevolgschade, zowel direct als indirect, tenzij de schade is veroorzaakt door het losraken van gehuurde zaken die zijn aangebracht door Avontuur-BlachereNL B.V. of door Avontuur-BlachereNL B.V. aangestelde derden.

Voor opname van de afkoop eigen risico regeling geldt een procentuele toeslag van 3,9% op het orderbedrag. Avontuur-BlachereNL B.V. kan het aangaan van de afkoop eigen risico regeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. Tevens heeft Avontuur-BlachereNL B.V. het recht aanvullende (preventieve) maatregelen te eisen indien zij dat wenselijk achten.

 

Schade
Zodra de huurder kennis heeft genomen van schade aan een gehuurde zaak, is de huurder verplicht:

– De schade direct aan Avontuur-BlachereNL B.V. te melden;

– Alle medewerking te verlenen aan het beperken van de schade, alsmede de afwikkeling. Tevens aanwijzingen van Avontuur-BlachereNL B.V. op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken en zich te onthouden van handelingen die de belangen van Avontuur-BlachereNL B.V. kunnen schaden.

Vaststelling van de schade

Bij het retourneren worden de gehuurde zaken nagekeken. Eventuele schade wordt door Avontuur-BlachereNL B.V. vastgesteld en aan u gemeld. Indien de huurder niet binnen drie werkdagen na ontvangst van de door Avontuur-BlachereNL B.V. verstrekte schadeopgave bezwaar aantekent, wordt de huurder geacht met de schadevaststelling akkoord te gaan.

Overige bepalingen
Het bedrag voor de afkoop eigen risico regeling wordt berekend over het bruto bedrag, inclusief eventuele kortingen en bedraagt 3,9% van de huursom.
De afkoop eigen risico regeling is van toepassing op schadegevallen binnen Nederland.

Verhuurder kan opname van afkoop eigen risico te allen tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.

Schade die niet onder deze regeling valt, wordt conform de prijs- en leveringsvoorwaarden afgehandeld.