Algemene bepalingen

In deze algemene inkooponderaannemingsvoorwaarden van Avontuur-BlachereNL (hierna te noemen: ‘’Avontuur’’). worden de volgende termen gebruikt, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, en hebben de volgende betekenis:

A. Algemene inkooponderaannemingsvoorwaarden: de onderhavige algemene inkooponderaannemingsvoorwaarden van Avontuur.

B. De opdrachtgever: Avontuur

C. De opdrachtnemer: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: wederpartij B) welke tot Avontuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Avontuur gesloten overeenkomst.

D. De partijen: Avontuur en onderaannemer zijn hier gezamenlijk te noemen de partijen.

E. De principaal: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.

F. Overeenkomst(en): Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop de algemene inkoop- onderaannemingsvoorwaarden alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

G. Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en principaal.

H. Het project: de opdracht omschreven in de hoofdaannemingsovereenkomst.

I. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd.

J. Levering van zaken: levering van zaken waaronder mede begrepen alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder ‘’uitvoering van werken’’.

K. Uitvoering van werken: het verrichten van ontwerp-en/ of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/ of het verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst.

L. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Avontuur.

M. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Avontuur aan een potentiële opdrachtnemer tot het doen van een aanbod.

N. Gegevens: van de offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.

Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende zaken en/of uitvoering van werkzaamheden door Avontuur, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Avontuur wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van onderaannemer uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de onderaannemingsvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Avontuur wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

De onderaannemer met wie eenmaal toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Avontuur.

Overeenkomst en wijzigingen

3. Opdrachtnemer verkrijgt schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan: per e-mail) de opdracht tot uitvoering van de in de offerte voorgestelde werkzaamheden, indien Avontuur het voorstel goedkeurt door middel van toezending van een opdracht (hierna: opdracht). Een e-mailbevestiging refererend aan de offerte geldt ook als opdracht. Na de ontvangst van de opdracht zal opdrachtnemer starten met de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder begrepen de levering van producten en diensten (hierna ook: de werkzaamheden). De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de afgesproken timing en binnen de daarvoor gestelde tijd. De operationeel manager van Avontuur is uitsluitend en enig tekeningsbevoegd.

4. Onderaannemer is voor eigen rekening en risico werkzaam op het terrein van uitvoering van de werkzaamheden en is in staat en bereid het aan hem uit te besteden werk uit te voeren.

5. Avontuur en onderaannemer uitdrukkelijk de bedoeling hebben niet een arbeidsovereenkomst of daarmee door de Belastingdienst gelijk te stellen rechtsverhouding aan te gaan, maar een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van artikel 750 boek 7 Burgerlijk Wetboek (onder overeenkomst van aanneming van werk is te verstaan de overeenkomst waarbij de ene partij zich jegens de andere partij verbindt om buiten dienstbetrekking tegen een prijs een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren).

6. Partijen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming zullen laten zijn met de inhoud van deze overeenkomst.

7. Het project wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist weer te geven. Als de opdracht niet schriftelijk is aanvaard of bevestigd en Avontuur toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de betaling van de eerste factuur als akkoordbevestiging van de opdracht, die inhoud en strekking van de overeenkomst juist weergeeft.

8. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Avontuur, of namens Avontuur gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Avontuur slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd of later worden bekrachtigd.

9. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst door of namens onderaannemer zijn geheel voor rekening van onderaannemer.

10. Avontuur is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, onderaannemer dient hiervoor zelf contact met de daartoe bevoegde instantie(s) op te nemen.

Uitvoering werkzaamheden- meerwerkzelfstandigheid

11. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform de opdracht. Indien bij de uitvoering aan opdrachtnemer blijkt dat aanpassingen of afwijkingen van de opdracht nuttig of nodig zijn, treedt opdrachtnemer onmiddellijk in overleg met Avontuur. Wijzigingen zijn pas toegestaan, indien deze door Avontuur schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan: per e-mail) zijn goedgekeurd. Avontuur kan, alvorens toestemming te verlenen, opdrachtnemer vragen een tussencalculatie te maken welke volledig inzicht geeft in de tot dat moment gemaakte werkelijke kosten.

12. Indien bij de uitvoering van nachtelijke werkzaamheden aan opdrachtnemer blijkt dat aanpassingen of afwijkingen van de opdracht nuttig of nodig zijn, treedt opdrachtnemer onmiddellijk in telefonisch contact met de operationeel Manager van Avontuur of diens plaatsvervanger. Indien de operationeel Manager van Avontuur toestemming verleent voor aanpassingen of afwijkingen van de Opdracht dient de Operationeel Manager de goedkeuring aansluitend schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan: per e-mail of sms) te bevestigen aan opdrachtnemer. Zonder deze bevestiging is een aanvullende opdracht, aanpassing of uitbreiding niet geldig en zal deze niet worden vergoedt. Indien de operationeel manager niet te bereiken is, treedt opdrachtnemer op dezelfde manier als hierboven omschreven in contact met de General Manager van Avontuur en indien de General Manager van Avontuur niet te bereiken is, treedt opdrachtnemer op dezelfde manier als hierboven omschreven in contact met de verantwoordelijke Accountmanager van de opdracht. Uitvoering van werkzaamheden zonder schriftelijk akkoord zijn niet geldig en worden niet vergoedt.

13. Ingeval van toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan opdrachtnemer derhalve slechts dan een verhoging van de prijs (meerwerk) vorderen, wanneer hij Avontuur tijdig vooraf en schriftelijk heeft gewezen en overtuigd van de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging en Avontuur hiervoor schriftelijk opdracht heeft gegeven.

14. Opdrachtnemer richt in onafhankelijkheid de uitvoering van zijn werk in en bepaalt zelf op welke manier hij zijn werk organiseert en uitvoert, passend binnen het te bereiken resultaat conform deze overeenkomst. Avontuur kan opdrachtnemer richtlijnen geven over de afstemming van het overeengekomen werk in relatie tot andere werkzaamheden die hiermee in relatie staan, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst.

15. Opdrachtnemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden.

16. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat. Opdrachtnemer draagt als zelfstandig ondernemer de verantwoordelijkheid voor: het op peil houden van zijn kennis en vaardigheden benodigd voor het uitvoeren van dit soort werken; het afdekken van risico’s van aansprakelijkheid in verband met het uitvoeren van het werk; het verwerven van andere opdrachten voor het uitvoeren van werk; het treffen van voorzieningen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid; het opbouwen van een oudedagsvoorziening(en).

Tussentijdse beëindiging

17. Avontuur kan de samenwerking tussentijds beëindigen als er in de relatie naar haar oordeel een verstoorde relatie ontstaat, bijvoorbeeld indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Avontuur niet of niet volledig nakomt en Avontuur de opdracht ten gevolge daarvan dient in te trekken of wanneer Avontuur – om wat voor reden dan ook – in acute financiële nood komt en verwacht niet meer aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Avontuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het beëindigen van deze samenwerkingsovereenkomst. Opdrachtnemer stemt hiermee in.

18. Opdrachtnemer kan de samenwerking niet tussentijds beëindigen, tenzij Avontuur zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer aantoonbaar en herhaaldelijk niet of niet tijdig nakomt. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het beëindigen van deze samenwerkingsovereenkomst.

19. Tussentijdse beëindiging bij wanprestatie door opdrachtnemer geschiedt alleen indien opdrachtnemer zich na schriftelijke (waaronder tevens wordt verstaan: per e-mail) officiële waarschuwing van Avontuur niet heeft hersteld. Avontuur geeft opdrachtnemer door middel van een officiële schriftelijke (waaronder tevens wordt verstaan: per e-mail) waarschuwing een redelijke kans om zich te herstellen alvorens zij de samenwerking beëindigd. Vorenstaande is ook van toepassing op artikel 18 waarbij opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om de samenwerkingsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Intellectueel eigendom

20. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder – maar niet uitsluitend -: auteursrechten, merkrechten, tekeningen modelrechten) op alle resultaten van de werkzaamheden die opdrachtnemer (en-/of haar ondergeschikten en hulppersonen) voor Avontuur verricht, alsmede op alle tekeningen, ontwerpen en tussenproducten in elke fase van de opdracht berusten volledig en ondeelbaar bij Avontuur en worden zonodig bij deze overgedragen aan Avontuur. Avontuur heeft derhalve steeds het recht om alle resultaten van de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van Avontuur bij alle media te verveelvoudigen en-/of onder eigen naam en als van hem afkomstig openbaar te maken en anderszins te exploiteren. opdrachtnemer stemt hiermee in.

21. Indien voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in artikel 20, een nadere rechtshandeling is vereist, zal opdrachtnemer (en-/of haar ondergeschikten en hulppersonen) op eerste verzoek van Avontuur – zonder nadere voorwaarden – zijn/haar volledige en onmiddellijke medewerking daaraan verlenen.

22. Opdrachtnemer (waaronder tevens begrepen haar ondergeschikten en hulppersonen) doet hierbij afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten rustende op, vervat in of voortvloeiende uit de resultaten van de werkzaamheden die opdrachtnemer (en-/of haar ondergeschikten en hulppersonen) heeft verricht in opdracht van Avontuur.

Intellectueel eigendom hulppersonen

Indien voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in artikel 5.1, een nadere rechtshandeling is vereist, zal Opdrachtnemer (en-/of haar ondergeschikten en hulppersonen) op eerste verzoek van Avontuur – zonder nadere voorwaarden – zijn/haar volledige en onmiddellijke medewerking daaraan verlenen.

23. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van een of meerdere ondergeschikten en-/of hulppersonen dan is opdrachtnemer verplicht de verplichtingen die zijn opgenomen in artikel 20, 21 en 22 aan deze ondergeschikten en-/of hulppersoon op te leggen. Bij gebreke van toestemming van de ondergeschikten en-/of hulppersoon of hulppersonen, om welke reden dan ook, zal opdrachtnemer Avontuur hierover informeren voor aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer. Voor de gedragingen van de ondergeschikten en-/of hulppersonen is opdrachtnemer op gelijke wijze verantwoordelijk als voor zijn eigen gedragingen. Voor aanspraken of claims van ondergeschikten of hulpersonen vrijwaart opdrachtnemer Avontuur hierbij onvoorwaardelijk.

24. Bovenstaande houdt ook in dat zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Avontuur door opdrachtnemer geen beeldmateriaal gebruikt mag worden voor publicitaire doeleinden zoals presentatiemappen, websites, folders, sociale media of anderszins. Deze verplichting zal opdrachtnemer tevens aan de door haar ingeschakelde ondergeschikten en-/of hulppersonen opleggen.

25. Indien opdrachtnemer (of haar ondergeschikten en-/of hulppersonen) in strijd handelt met artikel 23 en artikel 24 dan is opdrachtnemer aansprakelijk voor de geleden schade en voor de nog te lijden schade. Opdrachtnemer vrijwaart Avontuur terzake.

Aansprakelijkheid

26. Avontuur streeft ernaar opdrachtnemer tijdig correcte informatie omtrent Avontuur en haar producten en diensten te verschaffen. Avontuur streeft ernaar dat de door haar aangeleverde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden.

27. Opdrachtnemer garandeert dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de opdracht en dat alle resultaten van de werkzaamheden voldoen aan alle wettelijke- en andere regelingen, in het bijzonder de wet- en regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid, het bouwbesluit, montage- en demontagevoorschriften. Onbekendheid van opdrachtnemer met enig voorschrift ter zake, kan door opdrachtnemer niet aan Avontuur worden tegengeworpen.

28. Opdrachtnemer dient zich vooraf en tijdig op de hoogte te stellen van eisen van de locatiehouder (zoals bijvoorbeeld Schiphol, Center Parcs, winkelstraten etc.). De eisen van de locatiehouder dient opdrachtnemer voor aanvang van de Werkzaamheden van de opdracht van Avontuur te verkrijgen.

29. Indien de resultaten van de werkzaamheden van opdrachtnemer niet blijken te voldoen aan de in artikel 28 bedoelde geldende wet- en regelgeving dient opdrachtnemer op eerste verzoek van Avontuur en voor eigen rekening zorg te dragen dat de resultaten van de werkzaamheden op de kortst mogelijke termijn alsnog voldoen aan deze geldende wet- en regelgeving, dan wel dat de werkzaamheden alsnog binnen de kortst mogelijke termijn worden uitgevoerd conform deze geldende wet- en regelgeving en-/of in overleg met Avontuur vervangende werkzaamheden verrichten. Bovendien zal opdrachtnemer Avontuur volledig schadeloos stellen voor alle schade die uit deze tekortkoming van opdrachtnemer voortvloeien. Indien Avontuur voor de Opdracht materiaal dient te leveren dient Avontuur ervoor zorg te dragen dat het materiaal voldoet aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

30. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Avontuur of door derden wordt geleden als gevolg van een roekeloosheid, onachtzaamheid, gemaakte fout, inschatting of onjuiste uitvoering, toerekenbare tekortkoming veroorzaakt door opdrachtnemer of diens ondergeschikten of hulppersonen. Daaronder wordt – bijvoorbeeld – maar niet alleen – begrepen een gebrek in de uitvoering van de werkzaamheden (daaronder begrepen: een gebrek in tijdigheid, in montage werkzaamheden en producten die door opdrachtnemer zijn ingekocht voor een project (staalkabel, elektra materiaal) waardoor de producten niet de veiligheid of kwaliteit biedt die men kon verwachten, of een handelen of nalaten van opdrachtnemer, van zijn ondergeschikten of van degenen die door hem bij de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst, althans daaruit voortvloeiende opdrachten, zijn betrokken. Opdrachtnemer garandeert dat de Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de Opdracht en dat alle resultaten van de Werkzaamheden voldoen aan alle wettelijke- en andere regelingen, in het bijzonder de wet- en regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid, het bouwbesluit, montage- en demontagevoorschriften.

31. Opdrachtnemer vrijwaart Avontuur voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het vorige lid en zal op eerste verzoek van Avontuur een schikking treffen met de betreffende derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Avontuur – een en ander ter beoordeling door Avontuur – verweren tegen aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld. De vrijwaringsverplichting blijft tevens van kracht na beëindiging van deze samenwerkingsovereenkomst, ongeacht de wijze van beëindiging.

32. De verweermiddelen die Avontuur jegens opdrachtnemer toekomen, zullen ook kunnen worden ingeroepen door ondergeschikten en-/of hulppersonen van Avontuur.

33. Opdrachtnemer dient zich deugdelijk te verzekeren bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij tegen de schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel tot het bedrag dat maximaal door de verzekering wordt gedekt. Opdrachtnemer zal desgevraagd een kopie van het polisblad aan Avontuur verstrekken. Ondergeschikten en-/of hulppersonen van opdrachtnemer dienen zich tevens deugdelijk te verzekeren bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij tegen schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel tot het bedrag dat maximaal door de verzekering wordt gedekt. Ondergeschikten en-/of hulppersonen van opdrachtnemer zullen desgevraagd een kopie van het polisblad aan Avontuur verstrekken.

Non- concurrentie

34. De opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal betreffende het project waarvoor door de opdrachtgever met de principaal onderhandelingen worden gevoerd of een hoofdaannemingsovereenkomst wordt of is aangegaan.

Onafhankelijkheid/ verbod op onderaanneming

35. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avontuur is het opdrachtnemer niet toegestaan het aan hem in het kader van deze overeenkomst opgedragen werk op zijn beurt geheel of gedeeltelijk aan een opdrachtnemer uit te besteden of door ingeleend personeel te laten verrichten.

36. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ondergeschikten en-/of hulppersonen wil inschakelen met wie opdrachtnemer (door middel van aandelenbezit, joint ventures of anderszins) is gelieerd, zal opdrachtnemer Avontuur hieromtrent tijdig informeren en pas tot het sluiten van een overeenkomst overgaan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Avontuur. Na goedkeuring van Avontuur zijn de gelieerde ondernemingen (zij worden gelijkgesteld met opdrachtnemer) tevens gebonden aan deze samenwerkingsovereenkomst en vrijwaart opdrachtnemer Avontuur terzake volledig.

Uitstraling

37. Indien Avontuur bedrijfskleding beschikbaar stelt dient opdrachtnemer (en zijn ondergeschikten en-/of hulppersonen) deze bedrijfskleding tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te dragen. Opdrachtnemer (en zijn ondergeschikten en-/of hulppersonen) heeft deze bedrijfskleding in bruikleen en levert deze ongeschonden weer in bij beëindiging van deze overeenkomst. Wanneer de bedrijfskleding zoek geraakt is zal opdrachtnemer de vervangingskosten betalen.

38. Indien Avontuur geen bedrijfskleding ter beschikking stelt aan opdrachtnemer (en zijn ondergeschikten en-/of hulppersonen) dan dient opdrachtnemer (en zijn ondergeschikten en-/of hulppersonen) donkere kleding en – indien op locatie vereist – daarop een veiligheidshesje te dragen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

39. Opdrachtnemer zal zich namens Avontuur presenteren en zal zich zo representatief mogelijk gedragen, waarbij het imago van Avontuur geen schade op mag lopen.

40. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gedragingen door hem – of zijn ondergeschikten en-/of hulppersonen – verricht waardoor Avontuur schade lijdt of zal lijden.

Storingen

41. Storing ontstaan door ondeugdelijke werkzaamheden van opdrachtnemer worden binnen 24 uur – nadat de storing bekend is geworden bij Avontuur en opdrachtnemer – door opdrachtnemer verholpen.

42. Indien opdrachtnemer de storing niet binnen 24 uur wil of kan verhelpen dient hij dit te melden aan Avontuur. De storing zal dan door Avontuur worden verholpen waarbij Avontuur de kosten van deze werkzaamheden zal doorbelasten aan opdrachtnemer.

43. Indien Avontuur of opdrachtnemer het niet eens is met de toebedeling van de storing dan zullen zij de oorzaak van de storing aan dienen te tonen doormiddel van overtuigend bewijs (bijvoorbeeld foto’s).

Reservegoederen

44. Opdrachtnemer ontvangt van Avontuur reservegoederen om mee te nemen naar de opdracht. Opdrachtnemer is verplicht de ontvangst van deze goederen schriftelijk te bevestigen.

45. Avontuur stelt een lijst beschikbaar waarop opdrachtnemer dient bij te houden welke soort en welke hoeveelheid reservegoederen hij daadwerkelijk in gebruik neemt. Tevens noteert opdrachtnemer per reservegoed voor welk project hij deze heeft gebruikt. Na afloop van het seizoen dient opdrachtnemer deze lijst in te leveren bij Avontuur.

46. Opdrachtnemer levert de niet gebruikte reservegoederen na afloop van het seizoen weer in bij Avontuur. Opdrachtnemer ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging van Avontuur.

47. Opdrachtnemer dient bij reparatie en-/of vervanging van defecte goederen en-/of onderdelen de defecte goederen en-/of onderdelen retour te nemen naar Avontuur.

48. Reservegoederen – en defecte goederen en-/of onderdelen – die zonder duidelijk aanwijsbare reden niet retour komen bij Avontuur komen voor rekening van opdrachtnemer.

Gereedschap

49. Opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van het werk zijn eigen dagelijkse gereedschap en hulpmiddelen. Opdrachtnemer kan voor incidenteel te gebruiken, niet voor zijn normale dagelijkse bedrijfsvoering benodigde gereedschappen en hulpmiddelen, gebruik maken van gereedschappen en hulpmiddelen van Avontuur.

50. Avontuur informeert opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht over de methode waarop de opdracht uitgevoerd dient te worden door middel van een tekening of instructie van het materiaal en de locatie. Opdrachtnemer weet daardoor welk gereedschap nodig is voor de opdracht.

51. Indien voor de opdracht specifiek gereedschap nodig is en opdrachtnemer (en haar ondergeschikten en-/-of hulppersonen) beschikt niet over dit gereedschap dan dient opdrachtnemer dit tijdig – in ieder geval voor aanvang van de opdracht – te melden bij Avontuur. Avontuur zal dan beoordelen of zij gereedschap aan opdrachtnemer ter beschikking dient te stellen.

52. Indien opdrachtnemer niet tijdig melding maakt bij Avontuur dat hij niet over het benodigde gereedschap beschikt en hij daardoor de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel kan uitvoeren dan is opdrachtnemer aansprakelijk voor eventuele schade die Avontuur hierdoor lijdt of zal lijden.

Afspraken

53. Tijdafspraken worden schriftelijk voorgesteld en bevestigd (waaronder tevens wordt verstaan: per e-mail). Deze tijdafspraken worden door opdrachtnemer gehaald. Wanneer opdrachtnemer weet of redelijkerwijs kan verwachten dat de tijdafspraak niet zal of kan worden gehaald dient opdrachtnemer dit tijdig – zodat de uitvoering van de opdracht hierdoor niet in gevaar komt – schriftelijk (waaronder tevens verstaan: per e-mail) aan Avontuur te melden.

54. Meerwerk is voor rekening en risico van opdrachtnemer, tenzij vooraf schriftelijk  met Avontuur is overeengekomen. Voor het geven van goedkeuring voor meerwerk geldt de trapsgewijze methode welke in artikel 12 staat beschreven.

55. Wanneer Avontuur schade lijdt of zal lijden doordat opdrachtnemer niet voldaan heeft aan artikel 53 dan worden deze kosten volledig verhaald op opdrachtnemer.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

56. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

57. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.