Algemene bepalingen

In deze algemene prijs- en leveringsvoorwaarden verhuur en werkzaamheden van Avontuur- BlachereNL (hierna te noemen: ‘’ Avontuur’’) worden de volgende termen gebruikt, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, en hebben de volgende betekenis:

A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Avontuur.

B. Avontuur: Avontuur en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen.

C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: wederpartij B) welke tot Avontuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Avontuur gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

D. Overeenkomst(en): de tussen Avontuur en wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Avontuur (en/of wederpartij).

F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Avontuur aan een potentiële wederpartij tot het doen van een aanbod.

G. Aanbod: de door een wederpartij aan Avontuur gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.

H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door Avontuur aan de Wederpartij.

I. Huurcontract: de ter bedrijf van Avontuur afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur.

J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door wederpartij aan Avontuur verschuldigd is.

K. Gegevens: van de offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programma- tuur, technische informatie en dergelijke.

Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende verhuur van zaken en/of uitvoering van werkzaamheden door Avontuur tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Avontuur wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van huurder uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Avontuur wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

3. De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Avontuur.

Aanbiedingen

4. Alle aanbiedingen, informatie en adviezen van Avontuur, in welke vorm dan ook, zijn van algemene aard en volledig vrijblijvend. Als Avontuur bij een aanbieding afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, berekeningen, maten, gewichtsopgaven of soortgelijke gegevens verstrekt, zijn zulks gegeven slechts bindend als Avontuur dat uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Toezending van dergelijke gegevens verplicht Avontuur niet tot het sluiten van een overeenkomst.

5. Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Avontuur heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel Avontuur is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.

6. Avontuur heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

7. Aanbiedingen zijn gedurende een maand geldig, tenzij nadrukkelijk op de offerte anders is bepaald. Indien een nieuwe aanbieding wordt gedaan, komt de vorige aanbieding te vervallen.

8. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie, die huurder ter gelegenheid van de aanbieding heeft verstrekt. Avontuur mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan. Avontuur mag er tevens van uitgaan dat zij eventueel aan haar opgedragen werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.

Overeenkomst en wijzigingen

9. Een overeenkomst met Avontuur komt pas tot stand, nadat Avontuur een getekende orderbevestiging (offerte bij huurovereenkomst bij één jaar huur of huurovereenkomst bij meerdere jaren huur) retour heeft ontvangen dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd door huurder. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist weer te geven. Als de opdracht niet schriftelijk is aanvaard of bevestigd en Avontuur toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de betaling van de eerste factuur als akkoordbevestiging van de opdracht, die inhoud en strekking van de overeenkomst juist weergeeft.

10. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Avontuur, of namens Avontuur gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Avontuur slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd of later worden bekrachtigd.

11. Bestellingen worden gereserveerd vanaf de datum van ontvangst handtekening dan wel aanbetaling.

12. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van de overeenkomst door of namens huurder zijn geheel voor rekening van huurder.

13. Indien items onverhoopt niet meer leverbaar zijn, zal Avontuur in overleg een vergelijkbaar alternatief aanbieden of zal zij de overeenkomst mogen opzeggen, zonder dat Avontuur door deze opzegging schadeplichtig wordt. Het leveren van een alternatief kan in geen geval voor huurder een reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

14. Avontuur is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, huurder dient hiervoor zelf contact met de daartoe bevoegde instantie(s) op te nemen.

Inschakeling door derden

15. Indien zulks naar het oordeel van Avontuur redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de overeenkomst, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Avontuur gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen derden in te schakelen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren.

Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

16. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van Avontuur, die Avontuur aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Avontuur effectief vrijwaart. Avontuur zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde partij te verkrijgen.

17. De opdrachtgever vrijwaart Avontuur tegen alle schade-aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd

Huurperiode

18. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

A. indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Avontuur aan de wederpartij wordt overhandigd;

B. indien is bedongen dat de Avontuur de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Avontuur het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

19. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

A. indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de wederpartij aan Avontuur is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;

B. indien is bedongen dat Avontuur het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd.

C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Avontuur aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

20. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd.

21. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

22. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de wederpartij worden verlengd.

Prijzen

23. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Avontuur opgegeven prijzen:

 • Gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens, die door huurder tijdig aan Avontuur verstrekt (moeten zijn);
 • Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • Gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
 • Vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 • Exclusief kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • Exclusief kosten voor het verwijderen van ophangpunten en/of staalkabels;
 • Exclusief kosten voor het herstel van gaten ten gevolge van het aanbrengen van ophangpunten en/of staalkabels;
 • Exclusief kosten voor stroomverdeelkasten en verlengkabels.

24. De door Avontuur opgegeven prijzen zijn eveneens exclusief 3,9 % van de huursom voor de afkoop eigen risico.

25. De door Avontuur opgegeven verhuurprijzen gelden voor de vastgestelde periode (basisperiode 72 uur, seizoen of kerstperiode). Bij overschrijding van de vooraf vastgestelde data door huurder wordt de huur automatisch doorberekend. De toeslag bedraagt 15 % van de huurwaarde per dag. Deze toeslag geldt ook als huurder na het eindigen van de huur de gehuurde zaken niet op tijd aan Avontuur retourneert of aan Avontuur ter beschikking stelt.

26. Avontuur heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

Afkoop eigen risico

27. Indien huurder gebruik wil maken van de regeling afkoop eigen risico verwijst Avontuur huurder naar de separate voorwaarden afkoop eigen risico welke op verzoek van huurder aan huurder ter hand wordt gesteld.

28. Indien huurder van deze regeling geen gebruik wil maken, dient huurder dit aan te geven bij de contactpersoon van Avontuur.

29. Avontuur kan het aangaan van de afkoop eigen risico als voorwaarde voor het aangaan van een (huur)overeenkomst stellen. Tevens heeft Avontuur het recht aanvullende (preventieve) maatregelen te eisen indien zij dat wenselijk acht.

Betaling

30. Avontuur gaat niet over tot levering zolang de volledige huursom niet door vooruitbetaling is voldaan. Huurder dient de huursom te betalen zonder opschorting, korting of verrekening, door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening. De op de bankafschriften van Avontuur aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

31. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is huurder vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Avontuur benodigd zal zijn. Vanaf deze dag is huurder wettelijke (handels)rente verschuldigd.

32. De door huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en boetes, vervolgens van alle verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen, in volgorde van de datum van de facturen. Dit geldt ook als huurder bij betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum.

33. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Avontuur met betrekking tot de invordering van het aan Avontuur verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van huurder. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Avontuur gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is huurder gehouden tot betaling van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.

34. Tevens heeft Avontuur, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

a. opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Avontuur tot enige schadevergoeding is gehouden;

c. vergoeding van de door Avontuur geleden schade.

35. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met de wederpartij zijn ontbonden, tenzij Avontuur de wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Avontuur, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Avontuur verder toekomende rechten.

36. In elk van de genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van Avontuur op de wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Avontuur het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Avontuur geleden schade komen voor rekening van de wederpartij.

Levering en transport

37. Avontuur is aansprakelijk voor de verhuurde zaken tot aan het moment waarop de huurder de zaken ophaalt uit het fabrieksgebouw/magazijn van Avontuur, tot aan het moment van mededeling aan huurder dat de zaken gereedliggen of tot aan het moment dat de spullen door Avontuur zijn geleverd. Op dat moment gaan alle risico’s, met name het optreden van schade aan de verhuurde zaken, op huurder over, indien huurder en Avontuur de afkoop eigen risico regeling genoemd in artikel 27 tot en met 29, niet van toepassing hebben verklaard.

38. Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Avontuur bij benadering vastgesteld en zijn indicatief. Er is alleen sprake van een fatale termijn als Avontuur in de opdrachtbevestiging een termijn heeft genoemd, die expliciet is aangeduid als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft huurder geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

39. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Avontuur kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde zaken tijdig aan Avontuur worden geleverd en de door derden in opdracht van Avontuur te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de levertijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd, zonder dat Avontuur daardoor schadeplichtig wordt.

40. De levertijd wordt eveneens verlengd als huurder na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

41. Levering geschiedt, tenzij anders afgesproken, tijdens kantooruren (van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Voor uren tussen 17.00 en 23.00 uur geldt een opslag op de leveringskosten van 50%. Voor uren tussen 23.00 en 8.30 uur geldt een opslag van 100% op de leveringskosten.

42. De toegang tot de plaats, waar de aflevering dient te geschieden is onbelemmerd en toereikend. Huurder verleent alle medewerking om een vlotte aflevering en een onbelemmerde montage en /of afwerking mogelijk te maken. Dit houdt tevens in dat de plaats waar gewerkt moet worden makkelijk bereikbaar moet zijn met rollend materieel.

43. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Avontuur het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Avontuur kan, na overleg met de wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

44. Wachttijden voor chauffeurs en stylisten die niet aan Avontuur zijn toe te schrijven worden aan huurder doorberekend.

Aansprakelijkheid

45. Avontuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging in de aflevering of het achterwege blijven daarvan. Avontuur is voorts niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op huurder, schade ter zake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Avontuur geleverde zaken en/of werkzaamheden.

46. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperking, is de aansprakelijkheid van Avontuur in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die daadwerkelijk plaatsvindt onder de verzekering van Avontuur tegen aansprakelijkheid.

47. Mocht de verzekering in enig geval geen dekking bieden of mocht door de verzekeraar van Avontuur niet tot uitkering worden overgaan, is de aansprakelijkheid van Avontuur beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie en maximaal tot het factuurbedrag met een beperking tot € 25.000,- exclusief BTW.

48. In gevallen waarin Avontuur door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door roerende zaken en/of werkzaamheden, die Avontuur heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor huurder, zal huurder Avontuur onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Avontuur ten opzichte van huurder niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

49. Avontuur is gerechtigd fotomateriaal te gebruiken in portfolio’s en presentaties. Avontuur is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Avontuur door of vanwege huurder zijn verstrekt of voorgeschreven. Huurder is gehouden Avontuur voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

50. Indien Avontuur desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Avontuur het recht van regres op huurder. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Avontuur te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

51. Bij verhuur die langer duurt dan één seizoen, is Avontuur niet aansprakelijk voor de effecten van luchtvervuiling op ornamenten, verlichting en decoraties.

52. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Avontuur en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

53. Ophangpunten, muurplaten en staalkabels blijven eigendom van Avontuur en worden eenmalig aangebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

54. Verankering van ophangpunten en muurplaten is na het aanbrengen door Avontuur eigendom van huurder.

55. Avontuur biedt enkel garantie op ophangpunten, muurplaten en staalkabels bij het gebruik van haar eigen materiaal en/of decoraties.

56. Avontuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van de ophangpunten, muurplaten en/of staalkabels door derden.

57. Garantie op ophangpunten, muurplaten en staalkabels geldt voor de duur van de overeenkomst en vervalt bij gebruik van de ophangpunten, muurplaten en/of staalkabels door derden.

58. Avontuur is niet aansprakelijk voor kosten die gemaakt dienen te worden indien de ophangpunten, muurplaten en/of staalkabels ten gevolge van een wetswijziging dienen te worden verhoogd om aldus aan de voorgeschreven wettelijke norm te voldoen.

Overmacht

59. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Avontuur opgeschort. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Avontuur verhinderen en die niet aan Avontuur zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede verstaan: staking, arbeidsongeregeldheden, arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Avontuur, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Avontuur niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

60. Indien Avontuur bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Gebreken en onderhuur

61. Indien aan Avontuur (tevens) werkzaamheden (op- en afbouw) worden opgedragen, wordt een gezamenlijke inspectie (opleverronde) verricht. Eventuele aanpassingen en/of klachten met betrekking tot deze werkzaamheden kunnen alleen gemeld worden tijdens deze opleverronde. Klachten met betrekking tot zaken die voor huurder zichtbaar waren maar na de opleverronde worden geuit, worden door Avontuur niet meer in behandeling genomen. Avontuur is na de opleverronde van zichtbare en onzichtbare gebreken ontslagen.

62. Huurder dient bij iedere levering van het aan haar verhuurde binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoordt. Indien Avontuur niet binnen deze 24 uur een schriftelijke mededeling van huurder ontvangt, wordt huurder geacht de zaken zonder gebreken te hebben ontvangen, zoals bepaald in artikel

7:218 lid 3 BW. Avontuur is gehouden tot het ter beschikking stellen van de overeengekomen maten en andere specificaties aan huurder, met dien verstande dat geringe afwijkingen zijn toegestaan. Zo kan er een lichte afwijking zijn ten aanzien van getoonde of verstrekte modellen. Deze kwalificeren niet als een gebrek.

63. Schade aan gehuurde zaken, anders dan na aflevering zoals in artikel 48 bedoeld, moet door huurder uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking worden gemeld. Partijen beschouwen deze termijn als ‘onverwijld’ zoals bepaald in artikel 7:222 BW. Huurder is verder verplicht alle medewerking te verlenen aan het beperken van de schade, alsmede aan de afwikkeling van de schade. Tevens dient huurder aanwijzingen van Avontuur op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten te verstrekken en zich te onthouden van handelingen die de belangen van Avontuur kunnen schaden. Avontuur neemt een melding zo snel mogelijk in behandeling en draagt binnen een redelijke termijn zorg voor herstel of vervanging van beschadigde zaken, tenzij huurder met toestemming van Avontuur niet voor toepassing van de afkoop eigen risico regeling heeft gekozen. Als schade niet binnen 24 uur nadat de huurder de schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken wordt gemeld, vindt het bepaalde in artikel 7:218 lid 2 toepassing.

64. Avontuur is behoudens het bepaalde in artikel 49 niet gehouden tot enige handeling in verband met schade aan gehuurde zaken. Het bepaalde in artikel 7:206 lid 1 en 2, 7:207 en 7:208 BW wordt uitgesloten, tenzij het gaat om gebreken die Avontuur bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. Huurder is niet gerechtigd om veranderingen of aanpassingen aan de gehuurde zaken te verrichten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avontuur.

65. Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avontuur niet toegestaan het gehuurde in gebruik af te staan aan een ander, met name niet bij wijze van onderhuur.

Einde huur

66. Bij het einde van de huurperiode is huurder gehouden het gehuurde in de oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien huurder deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van huurder.

67. Bij het retourneren worden de gehuurde zaken nagekeken. Eventuele schade en/of vermissingen worden aan huurder gemeld en eventueel doorbelast. Indien huurder niet binnen drie werkdagen na ontvangst van de door Avontuur verstrekte schadeopgave klaagt over deze opgave, wordt huurder geacht met de schadevaststelling akkoord te gaan. Huurder is voorts gehouden de schade binnen zeven dagen na ontvangst van de schadefactuur aan Avontuur te vergoeden.

Brandveiligheid

68. Avontuur kan alle benodigde brandwerende middelen leveren en praktisch alle artikelen (laten) behandelen. Materialen kunnen worden behandeld volgens de meest gangbare normen, specifieke eisen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden. Het is mogelijk om specifieke artikelen in onze werkplaats te behandelen en te voorzien van een certificaat. Dit dient dan voor productie en/of levering schriftelijk overeen te worden gekomen waarbij het gebruik van het artikel ook wordt vastgelegd. Deze service wordt huurder separaat geoffreerd.

69. Avontuur is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade en of letsel voortvloeiend uit gebruik van haar materialen. Er wordt geen garantie voor brandveiligheid gegeven tenzij –op verzoek– uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Huurder dient zich te informeren over de specifieke (brand)veiligheidseisen binnen de eigen gemeente.

Intellectueel eigendom en geheimhouding

70. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen die gelegen in offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemethoden en bescheiden die betrekking hebben op de overeenkomst en door Avontuur zijn verstrekt, alsmede eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten die tijdens de looptijd van de overeenkomst ontstaan, blijven eigendom van Avontuur en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avontuur.

71. Huurder onthoudt zich van inbreuken op de in artikel 69 genoemde eigendomsrechten van Avontuur en zal de gehuurde materialen enkel en alleen gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst.

72. Huurder verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, specificaties, andere bedrijfsinformatie alsmede knowhow, in de ruimste zin van het woord, afkomstig van Avontuur, die door of bij de overeenkomst ter kennis van huurder zijn gekomen. Schending van dit beding geeft Avontuur het recht een boete in rekening te brengen ter waarde van 25% van de huurprijs, onverminderd het recht van Avontuur om de volledige schade van huurder te vorderen, voor zover de schade het bedrag van de boete overstijgt.

Beëindiging van de overeenkomst

73. Avontuur heeft, onverminderd haar andere rechten, het recht om de overeenkomst, zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten of terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen, geheel of gedeeltelijk te beëindigen door ontbinding of opzegging door middel van een eenvoudige verklaring, zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling, als:

 • huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk enige verplichting nakomt;
 • huurder overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt;
 • huurder onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 • huurder zijn bedrijf (gedeeltelijk) stillegt (waaronder begrepen het onvermogen om zijn lopende verplichtingen na te komen);
 • kennelijk verminderde kredietwaardigheid van huurder;
 • een aanvraag tot surseance, faillissement of toegang tot de WSNP wordt ingediend door of tegen huurder;
 • de eigendom van of zeggenschap over (het bedrijf van) huurder aan geheel of in overwegende mate anderen wordt overgedragen of dit bedrijf fuseert, wordt gesplitst;
 • op het vermogen van huurder beslag wordt gelegd zodanig dat naar het oordeel van Avontuur huurder zijn verplichtingen niet meer behoorlijk zal kunnen nakomen.

74. In geval van (één van de) in artikel 72 genoemde omstandigheden zal huurder Avontuur onmiddellijk informeren. Huurder is in een dergelijk geval gehouden de gehuurde zaken op eerste verzoek onverwijld te retourneren, dan wel alle medewerking te verlenen aan het (laten) weghalen of ophalen van de zaken namens Avontuur door derden die Avontuur daarvoor inschakelt.

75. Alle vorderingen die Avontuur, ten gevolge van enige beëindiging mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele schadevergoedingsvordering, zijn terstond en geheel opeisbaar en verrekenbaar met vorderingen welke huurder op Avontuur mocht hebben of verkrijgen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

76. Op alle door Avontuur gesloten overeenkomsten en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

77. Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van Avontuur niet toegestaan haar rechtsverhouding tot Avontuur geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of deze te bezwaren.

78. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Avontuur, zulks voor zover de wet dit toelaat. Avontuur is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

79. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van een overeenkomst waarvan deze deel uitmaakt, nietig of vernietigbaar is, zullen de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Avontuur en huurder met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.